СТАТУТ

 

УРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

 

м. Київ, 2007

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Українська федерація роботодавців охорони здоров’я, далі Федерація, є всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців, яке створене відповідно до Закону України "Про організації роботодавців" з метою реалізувати законні права і свободи організацій роботодавців та окремих роботодавців галузі охорони здоров'я.

1.2. Основою Федерації є організації роботодавців галузі охорони здоров'я, створені відповідно до діючого законодавства з метою представництва і захисту їх прав та інтересів на всеукраїнському рівні, та консолідації дій організацій роботодавців у формуванні та реалізації соціально-трудових та економічних відносин, розвитку соціального діалогу та партнерства, розвитку громадянського суспільства, запобігання суспільним конфліктам.

1.3. Федерація є неприбутковою організацією, що здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу та свободи вибуття, рівноправності членів, незалежності, самоврядування, відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов'язань, гласності, регулярно оприлюднює свої основні документи, відомості про склад керівництва, дані про джерела фінансування та про витрати.

1.4. У своїй діяльності Федерація керується Конституцією України, Законами України "Про організації роботодавців", "Про об'єднання громадян", "Про колективні договори і угоди", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", законодавством про соціальний діалог, іншими нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Статутом.

 1. НАЗВА, МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

 

2.1. Назва Федерації:

- повна назва українською мовою: Українська Федерація роботодавців охорони здоров'я;

- скорочена назва українською мовою: УФРОЗ;

- повна назва англійською мовою: Ukrainian Federation of Employers' Organizations in Health Care;

- скорочена назва англійською мовою: UFEOHC.

2.2. Федерація має виключне право на використання своєї назви, яка є невід'ємною ознакою і може бути використана повністю чи частково членами Федерації за рішенням Голови Федерації або Ради Федерації спільно чи окремо у таких випадках:

- для позначення відокремлених підрозділів та інших організацій, що створюються як на території України, так і за її межами;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

2.3. Юридична адреса керівних органів Федерації:

вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, місто Київ, 01030, Україна.

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

 

3.1. Федерація є юридичною особою, має статус всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців галузі охорони здоров'я, бере участь у соціальному партнерстві, здійснює свою діяльність на території України. Права юридичної особи Федерація набуває з дати його державної реєстрації, яка проводиться в порядку, передбаченому законодавством.

3.2. Федерація виступає стороною і зобов'язана брати участь у веденні колективних переговорів з розроблення та укладення Генеральної та галузевої угод на всеукраїнському рівні в порядку, визначеному законом, має право делегувати відповідні повноваження для ведення колективних переговорів й укладання угод, якщо на одному з ним рівні діють декілька об'єднань роботодавців.

3.3. Федерація бере участь у формуванні та проведенні державної політики зайнятості населення.

3.4. Федерація бере участь в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону.

3.5. Федерація виступає стороною колективного трудового спору (конфлікту) в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», користується усіма правами сторони такого спору (конфлікту) і несе відповідальність відповідно до закону.

3.6. Федерація має право одержувати в установленому порядку від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію з соціально-економічних питань та питань, пов'язаних з трудовими відносинами, розвитком держави, необхідну для виконання статутних завдань, має право отримувати інформацію щодо своєї діяльності і мети, пропагувати свої ідеї, у тому числі, і у засобах масової інформації.

3.7. Федерація співпрацює з органами влади усіх рівнів.

3.8. Федерація визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками трудових, соціально-економічних, прав та інтересів, взаємодіє з ними і сприяє їх діяльності. Федерація не втручається у діяльність профспілок, їх об'єднань та інших організацій і не перешкоджає у будь-який спосіб працівникам об'єднуватися у профспілки. Спори (конфлікти) Федерації з профспілками вирішуються в порядку, передбаченому законом.

3.9. Федерація має самостійний баланс, здійснює свою діяльність у відповідності з річними фінансовими та іншими планами, затвердженими Радою Федерації, має право відкривати рахунки в банківських установах, у тому числі валютні.

3.10. З метою виконання статутних завдань і цілей Федерація після реєстрації може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, у тому числі, із статусом юридичної особи у порядку, встановленому законодавством.

3.11. Федерація, створені нею установи, організації, підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

3.12. Держава, а також профспілки та їх об'єднання не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації, так само, як і Федерація, не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, професійних спілок та їх об'єднань, крім випадків прямо передбачених законодавством України.

3.13. Федерація має свою печатку, штампи, зображення емблеми організації, що розміщується на його печатці, бланках. Зразки печатки, штампів, символіки затверджуються Радою. Символіка Федерації підлягає реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

3.14. Федерація у своїй діяльності незалежна від органів влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, їх об'єднань, інших організацій найманих працівників, політичних партій та інших об'єднань громадян, їм не підзвітна і не підконтрольна, крім випадків, передбачених законом.

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

Основною метою діяльності Федерації є представництво та захист законних інтересів організацій роботодавців, які є членами Федерації у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.

Основними напрямами діяльності Федерації є в установленому порядку:

4.1. співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними пілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями з метою вдосконалення соціального партнерства;

4.2. забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав роботодавців у відносинах з органами державної влади всіх рівнів, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об'єднаннями громадян;

4.3. участь у формуванні та реалізації соціально-трудових відносин, соціально-економічної політики держави;

4.4. координація діяльності організацій роботодавців у виконанні зобов'язань за генеральною, регіональними чи галузевими угодами;

4.5. контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов'язань за Генеральною, регіональними та галузевими угодами;

4.6. сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

4.7. сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньому способу вирішення цих конфліктів;

4.8. сприяння збалансуванню попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпеченню раціональної структури зайнятості населення та фахівців галузі охорони здоров'я;

4.9. участь у консолідуванні роботодавців і координації їх дій у реалізації основної мети діяльності об'єднання організацій роботодавців, посилення свого впливу на формування економічної політики в державі;

4.10. ідейна, організаційна та матеріальна підтримка роботодавців, інших об'єднань громадян з метою вдосконалення соціального партнерства;

4.11. створення установ та організацій, заснування підприємств, необхідних для виконання статутних цілей.

4.12. забезпечення координованості дій організацій роботодавців щодо виконання науково-технічних і соціальних програм.

4.13. участь у проведенні колективних переговорів та укладанні Генеральної, регіональних і галузевих угод, та забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами;

4.14. контроль в установленому порядку за виконанням всіма сторонами соціального партнерства своїх зобов'язань за генеральною, регіональними та галузевими угодами;

4.15. громадський контроль за плануванням і виконанням бюджетного фінансування установ і закладів галузі охорони здоров'я;

4.16. розвиток співробітництва з міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

4.17. координація та надання практичної допомоги по укладенню регіональних, галузевих угод та колективних угод;

4.18. сприяння вирішенню індивідуальних трудових спорів;

4.19. незалежна громадська експертиза проектів законодавчих, нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я,

4.20. участь у тристоронніх та двосторонніх консультаціях;

4.21. співробітництво з Міжнародним бюро праці, Міжнародною організацією роботодавців, іншими міжнародними організаціями, сприяння впровадженню міжнародних норм у соціально-економічній і трудовій сферах у національне законодавство України;

4.22. розробка спільно з науково-дослідними установами стратегічних і тактичних напрямків реформування та удосконалення системи охорони здоров'я, організації надання медичної допомоги населенню;

4.23. організація вивчення та оприлюднення громадської думки щодо удосконалення діючої системи надання медичної допомоги населенню установами і закладами, незалежно від форми їх власності;

4.24. активне впровадження існуючої Концепції здоров'я нації, остаточне її формування в сучасних умовах соціально-економічного розвитку держави з урахуванням свідомого ставлення до особистого та громадського здоров'я населення України, розуміння цілісності фізичного, душевного (психічного) та духовного (соціального) здоров'я;

4.25. сприяння змінам і удосконаленню нормативно-правової бази, яка регулює питання охорони здоров’я;

4.26. організація та проведення незалежної громадської наукової та науково-технічної експертизи послуг, виробів і товарів медичного та іншого призначення, які можуть заподіяти шкоду здоров'ю населення, доводити висновки таких експертиз до відома державних органів виконавчої влади і суспільства;

4.27. розвиток стосунків з науковими об'єднаннями держави - Національною Академією Наук, Академією медичних наук України, Федерацією роботодавців України, іншими організаціями з метою розроблення та впровадження спільних заходів, спрямованих на збереження здоров'я народу, трудового ресурсу та оздоровлення навколишнього середовища України;

4.28. оприлюднення пропозицій щодо адаптації законодавства України з питань регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері охорони здоров'я громадянського суспільства до законодавства Європейського Союзу та світових стандартів;

4.29. оприлюднення громадської думки стосовно пропозицій до виконавчих органів  державної та місцевої влади з питань управління системою охорони здоров’я.

4.30. громадський контроль в межах існуючого законодавства своєчасного виконання органами державної влади, бюджетного фінансування галузі охорони здоров'я як на місцях, так ы в цілому в Україні;

4.31. розроблення пропозицій та здійснення в межах своєї компетенції разом з іншими громадськими об'єднаннями і організаціями заходів щодо удосконалення системи соціального та правового захисту працівників галузі охорони здоров'я;

4.32. участь у формуванні і подальшому виконанні цільових Програм захисту здоров'я населення та навколишнього середовища України, збереження і захисту трудового потенціалу України.

4.33. одержання від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань;

4.34. сприяння здійсненню заходів щодо запровадження ефективної системи багатоканального фінансування сфери охорони здоров'я, формуванні керованого ринку платних медичних послуг, удосконалення ринкових механізмів регулювання цін на лікарські засоби, медичне обладнання та вироби медичного призначення;

4.35. організація роботи вітчизняних та іноземних делегацій з метою обміну досвідом у сфері охорони здоров'я;

4.36. сприяння вдосконаленню захисту прав пацієнтів, хворих та інвалідів;

4.37. організація та проведення форумів, з’їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, "круглих столів", зустрічей, прес-конференцій, проведення регіональних та міжрегіональних форумів, нарад, виставок тощо, які необхідні для досягнення статутних цілей;

4.38. заснування засобів масової інформації, розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей;

 1. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ВИБУТТЯ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

 

5.1. Членами Федерації можуть бути республіканська (Автономної республіки Крим), обласні, та міські (Київська і Севастопільська) організації роботодавців галузі охорони здоров’я, зареєстровані відповідно до Закону України "Про організації роботодавців", які визнають Статут Федерації, виявили згоду виконувати його вимоги, сплачують вступні та членські внески.

5.2. Ніхто не може бути примушений до вступу в Федерацію, чи обмеженим у правах за належність або неналежність до Федерації.

5.3. Прийом до Федерації вирішується на засіданні Ради Федерації на підставі письмової заяви, поданої на ім'я Голови Федерації. Організація вважається прийнятою до Федерації, якщо за неї проголосувала більшість членів, присутніх на засіданні Ради Федерації . Членам Федерації видаються посвідчення затвердженого зразку.

5.4. Члени Федерації мають рівні права у вирішені будь-яких питань діяльності Федерації, незалежно від статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності тощо.

5.5. Члену Федерації надається право вільного вибуття з УФРОЗ шляхом подання заяви в раду Федерації за 30 діб до здійснення свого наміру.

5.6. При вибутті з Федерації, будь-яке майно чи кошти у вигляд вступних , членських, благодійних, цільових та інших внесків, що надійшли для виконання статутної діяльності, не повертаються.

5.7. Член Федерації, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень про те, що він не виконує або неналежно виконує вимоги та положення цього Статуту, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Федерації, може бути виключений з Федерації за рішенням Ради Федерації. Майнові відносини члена з Федерацією у такому випадку вирішуються у відповідності до пункту 5.6. цього Статуту. Рішення про виключення може бути оскаржене до З’їзду Федерації або до суду в установлений законодавством термін.

5.8. Федерація не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників і членів, а засновники і члени – за зобов'язаннями Федерації, крім тих випадків, що прямо передбачені законодавством, цим Статутом, документами Федерації, чи окремими угодами між Федерацією та його членами.

 1. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

 

6.1. Члени Федерації мають право:

-  брати участь у роботі З'їзду Федерації;

-  обирати та бути обраними до керівних органів Федерації та отримувати інформацію про їх роботу;

-  брати участь в управлінні Федерацією через своїх представників у порядку, передбаченому Статутом;

-  брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Федерації та її робочих органів, а також в інших заходах, що здійснюються Федерацією;

-  вносити заяви та пропозиції на розгляд З'їзду та інших органів Федерації, а також використовувати інші права, передбачені Статутом;

-  брати участь в реалізації програм Федерації та контролювати їх виконання;

-  вибуття зі складу Федерації в порядку та на умовах, встановлених даним Статутом;

-  звертатися до суду за захистом своїх порушених прав та інтересів.

6.2. Члени Федерації зобов'язані:

-  сприяти ефективному розвитку вітчизняного ринку праці шляхом його збалансування;

-  попереджувати зловживання монопольним становищем на ринку та виникнення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності;

-  неухильно дотримуватися вимог законодавства України та Статуту Федерації;

-  використовувати не заборонені законом способи захисту прав і законних інтересів роботодавців;

-  виконувати прийняті Федерацією зобов'язання, щодо Генеральної, галузевих та регіональних угод;

-  виконувати рішення керівних органів Федерації ;

-  брати участь у переговорах, консультаціях з укладання колективних договорів (угод), вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) між сторонами соціального партнерства;

-  брати участь у роботі органів Федерації;

-  сплачувати вступні, членські, цільові та інші внески в порядку, встановленому Радою Федерації.

6.З. З моменту вступу до Федерації його члени автоматично делегують Федерації основні повноваження щодо встановлення соціальних норм та стандартів в Генеральній та галузевих угодах. Положення таких угод у відповідності до Закону "Про колективні договори і угоди" діють безпосередньо та є обов'язковими для всіх суб'єктів, які перебувають у сфері дії сторін, що підписали угоду, в тому числі для членів Федерації.

6.4. Члени Федерації не мають права передавати іншим особам повністю чи частково свої права та обов'язки без попередньої згоди Ради Федерації.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

 

 1. З'ЇЗД ФЕДЕРАЦІЇ

 

7.1.Вищим керівним органом Федерації є З’їзд представників членів Федерації, який вирішує всі основні питання діяльності Федерації, скликається один раз на чотири роки.

7.2. Про час скликання, порядок денний, норми представництва делегатів Рада Федерації оголошує не пізніше як за 30 діб до дати проведення З'їзду. Норми представництва на З'їзд встановлюються Радою Федерації. При вирішенні питань на З'їзді кожний делегат має один голос. Підрахунок голосів на З'їзді здійснюється лічильною комісією, яка обирається З'їздом. До складу лічильної комісії не можуть обиратися Голова Федерації та члени Ради Федерації.

7.3. До виняткової компетенції З'їзду належать:

-  внесення змін та доповнень до Статуту Федерації;

-  рішення про реорганізацію або ліквідацію Федерації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

-  визначення основних напрямків діяльності Федерації, затвердження його довготермінових програм, планів та звітів про їх виконання, реалізація права власності на майно та кошти ;

-  обрання Голови Федерації, Ради Федерації та Ревізійної комісії Федерації терміном на 4 роки;

-  розгляд та затвердження звітів Голови Федерації та Ревізійної комісії Федерації,

-  оцінка їх діяльності;

-  затвердження Положення про Ревізійну комісію Федерації;

-  З'їзд схвалює рішення з будь-яких інших питань діяльності Федерації.

7.4. Рішення з питань, зазначених в абзацах першому та другому п. 7.3. даного Статуту, затверджуються 3/4 голосів, присутніх на З'їзді делегатів відкритим голосуванням.

7.5. З решти питань рішення приймаються звичайною більшістю голосів.

7.6. В разі необхідності З'їзд може делегувати частину своїх управлінських повноважень Раді Федерації.

7.7. З'їзд вважається правочинним, якщо присутні не менш 2/3 обраних делегатів.

7.8. Позачерговий З'їзд Федерації скликається Головою Федерації, або рішенням Ради Федерації, або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Федерації, якщо цього вимагають інтереси Федерації в цілому.

7.9. На З'їздах головує Голова Федерації.

 1. РАДА ФЕДЕРАЦІЇ

 

8.1. Рада Федерації є вищим органом у період між З'їздами. До складу Ради Федерації входять: Голова Федерації, який обирається З'їздом, члени Ради Федерації за посадами: Голови республіканської (Автономної республіки Крим), обласних та міських (Київської і Севастопольської) організацій (об'єднань) роботодавців галузі охорони здоров'я, заступник Голови Федерації, інші члени, які обираються або можуть бути кооптовані до складу Ради Федерації.

8.2. Рада Федерації:

-  за поданням Голови Федерації затверджує його заступника з складу членів Ради Федерації;

-  за поданням Голови Федерації затверджує членів Ради Федерації, які кооптовані до її складу;

-  координує та спрямовує діяльність виконавчих органів Федерації;

-  формує основні напрямки діяльності Федерації ;

-  координує діяльність членів Федерації;

-  затверджує джерела фінансування, порядок використання коштів та іншого майна Федерації;

-  приймає рішення про створення підприємств, господарських товариств, інших установ та організацій , затверджує їх статути чи положення;

-  затверджує Положення про сплату внесків, інші документи, визначає організаційну структуру Федерації;

-  затверджує кошторис Федерації, контролює його виконання;

-  встановлює мінімальні розміри вступних, членських, цільових і інших внесків та порядок їх сплати;

-  створює комісії, комітети, інші робочі органи Федерації, як тимчасові, так і постійно діючі та затверджує положення про них;

-  затверджує зразки власної символіки;

-  приймає нових членів та приймає рішення про вибуття членів з Федерації у випадках і в порядку, передбачених цим Статутом ;

-  затверджує представників Федерації на колективних переговорах з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок та представниками Уряду з укладення Генеральної Угоди та для роботи в інших тристоронніх органах, а також рекомендує представників Федерації до міжнародних органів та організацій.

8.3. Рада Федерації проводить свої засідання один раз у квартал. Засідання Ради Федерації вважаються чинними , якщо на них присутні не менш 2/3 її членів.

Рада Федерації приймає рішення більшістю голосів присутніх членів Ради.

8.4. Дозволяється прийняття рішень Радою Федерації опитуванням, при цьому проект рішення розсилається членам Ради Федерації поштою, електронною поштою, факсом. Члени Ради Федерації протягом 3-х робочих днів зобов'язані звітувати Голові Федерації про своє рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо затверджене більшістю членів Ради Федерації .

У разі, коли рішення не затверджене в зв'язку з рівним поділом голосів, вирішальним є голос Голови Федерації.

8.5. Позачергові засідання Ради Федерації скликаються за ініціативою Голови Федерації або на вимогу не менш ніж 1/3 її членів.

8.6. Рішення Ради Федерації оформлюються протоколом, який підпису є Голова Федерації.

 1. ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ

 

9.1. Голова Федерації є вищою посадовою особою Федерації, обирається З'їздом на чотири роки, підзвітний З'їзду та несе відповідальність про виконання покладених на нього обов'язків, головує на засіданнях Ради Федерації і підписує затверджені нею рішення.

9.2. Голова Федерації:

-  представляє Федерацію в усіх установах та організаціях України та за її межами , без доручення діє від імені Федерації;

-  здійснює заходи щодо розширення сфер діяльності та впливу Федерації у межах вимог, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

-  визначає процедуру скликання першого засідання Ради Федерації;

-  здійснює заходи щодо державної реєстрації Федерації, символіки;

-  скликає Раду Федерації, організує підготовку матеріалів та пропозицій для розгляду З'їздом та Радою Федерації;

-  організує роботу Ради Федерації, особисто відповідає за виконання її рішень;

-  забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій З’їзду;

-  здійснює оперативне керівництво роботою Федерації та контролює виконання розроблених та затверджених З’їздом та Радою Федерації програм та планів;

-  здійснює управління майном та коштами Федерації відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

-  організує контроль і порядок звітності у здійсненні господарської та іншої діяльності;

-  відкриває рахунки в установах банків;

-  затверджує структуру виконавчих органів Федерації та штатний розклад;

-  вносить пропозиції до Ради Федерації щодо затвердження або звільнення його заступника, визначає та затверджує його функції;

-  укладає трудові договори з найманими працівниками Федерації;

-  підписує договори, угоди, в тому числі міжнародні;

-  затверджує зразки печатки та штампів Федерації;

-  розглядає скарги на дії чи бездіяльність посадових осіб Федерації, приймає відповідні рішення;

-  розглядає інші питання діяльності Федерації, які не є винятковою компетенцією З'їзду або Ради Федерації.

9.3.У разі відсутності Голови Федерації його обов'язки виконує Заступник голови Федерації.

 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ФЕДЕРАЦІЇ

 

10.1. Контроль за дотриманням Статуту, рішень З'їзду та інших керівних органів Федерації стосовно його фінансової та господарської діяльності здійснює Ревізійна комісія.

10.2. Ревізійна комісія обирається З'їздом Федерації на чотири роки та підзвітна йому. Кількісний склад комісії визначається З'їздом.

10.3.Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності Федерації, здійснює контроль за виконанням рішень керівних органів Федерації.

10.4. За підсумками проведених планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки, які доповідає на засіданнях Ради Федерації та на З’їздах.

10.5. Ревізійна комісія вирішує питання, пов’язані з проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами.

10.6. Позачергові ревізії РК проводить за рішенням Ради Федерації, або на вимогу 1/3 членів Федерації.

10.7. Діяльність Ревізійної комісії регулюється «Положенням про Ревізійну комісію Української Федерації роботодавців охорони здоров'я», яке затверджується З'їздом Федерації.

 1. МАЙНО, КОШТИ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕДЕРАЦІЇ

 

11.1 Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, придбане на підставах, передбачених законом.

11.2. Джерелами формування майна та коштів Федерації є: доходи, отримані у вигляді кошті в або майна від проведення основної діяльності та пасивних доходів; вступні, членські, цільові та інші внески; дотації або субсидії, отримані в установленому порядку з державного або місцевого бюджетів.

11.3. Порядок формування і використання коштів та майна, а також розміри вступних та членських внесків, визначаються Радою Федерації.

11.4. Роботодавці мають право передавати належне їм майно і кошти у володіння, користування Федерації на умовах і в порядку, передбачених статутами організацій роботодавців або угодами відповідно до закону.

11.5. Федерація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, надавати фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей і завдань іншим громадським організаціям, приймає рішення щодо господарської діяльності, визначає умови оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових і матеріальних ресурсі в відповідно до законодавства і Статуту.

11.6. Кошти та інше майно Федерації, у тому числі і у разі ліквідації, не може перерозподілятися між його членами, використовується для виконання статутних завдань, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовується в доход держави або передається іншій неприбутковій організації відповідного виду.

11.7. Після припинення діяльності Федерації, майно, надане йому у користування, повертається власнику.

11.8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації здійснюється державними органами відповідно до їх компетенції в порядку, визначеному законодавством.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ

 

12.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються З'їздом відповідно до чинного Статуту.

12.2. Проект змін та доповнень до Статуту готується Радою Федерації чи ініціативною групою, обраною не менш ніж 10% членів Федерації, зміни надаються не пізніше ніж за 30 діб до дня проведення З'їзду кожному члену Федерації для ознайомлення та внесення своїх пропозицій.

12.3. Пропозиції щодо змісту змін та доповнень до Статуту приймаються Радою Федерації чи ініціативною групою та оголошуються на З'їзді при обговорені змін та доповнень до Статуту.

12.4. Затверджені З'їздом зміни та доповнення до Статуту підлягають обов'язковій реєстрації згідно з чинним законодавством.

 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ЛИТАНЬ, ПОВЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ

 

13.1. Припинення діяльності Федерації може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації.

13.2. Реорганізація Федерації проводиться за рішенням З'їзду і приймається 3/4 голосів членів Федерації, присутніх на З'їзді. В такому випадку всі права та обов'язки Федерації надаються правонаступнику.

13.3. Федерація може бути ліквідована (саморозпуск, примусовий розпуск) :

-  за рішенням З'їзду Федерації;

-  за рішенням суду.

13.4. У разі ліквідації Федерації установа, яка затвердила рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію. Ліквідаційна комісія приймає рішення щодо майна Федерації, складає ліквідаційний баланс.

13.5. Після припинення діяльності Федерації, майно, надане їй у користування, повертається власнику.

13.6 Майно та кошти ліквідованої Федерації не можуть розподілятися між членами Федерації.

Шаблон сайта скачали с JooMix.org